Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Sestal se je 6. projektni svet

V torek, 22. decembra 2009 se je še zadnji? sestal projektni svet, ki je v ?asu trajanja projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero nadziral izvajanje predvidenih projektnih aktivnosti ter usklajenost poteka s predvidenim ?asovnim na?rtom projekta. Sveta so se udele×ili vsi zaposleni na projektu LIFE ter direktor Notranjskega regijskega parka, poleg njih pa še predstavniki ob?ine Cerknica, Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za varstvo narave, Notranjskega muzeja in projektnih partnerjev - Oddelka za biologijo ter podjetja In×eniring za vode d.o.o.

Vodja projekta, ga. Tanja Vasilevska, je prisotne seznanila z aktivnostmi, predvidenimi po projektu ter kon?nimi rezultati oziroma uspešnostjo izvedbe le-teh. Vsi so se strinjali, da je bil v okviru projekta LIFE 06 Presihajo?e Cerkniško jezero narejen velik korak naprej v smeri varovanja narave na obmo?ju Cerkniškega jezera. Izvedla se je celo poskusna renaturacija dveh vodotokov in izdelala projektna dokumentacija za renaturacijo vseh vodotokov na jezeru, za kar so se ideje pojavile ×e veliko prej, vendar za izvedbo ni bilo niti mo×nosti niti poguma. ?lani projektnega sveta so posebej pohvalili tudi delo z mladimi in popularizacijo projekta ter naravovarstva, saj je bilo v ?asu projekta izvedenih zelo veliko aktivnosti za mlade (naravoslovni dnevi, delavnice, ekskurzije, raziskovalni tabori, predavanja,...) in lokalno prebivalstvo (vodeni izleti, predavanja, obveš?anje preko medijev, polletni bilten,...).

Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ga. Julijana Lebez Lozej, je poudarila, da kljub temu, da je bilo v okviru projekta narejenega resni?no veliko dela in da so vse projektne aktivnosti uspešno zaklju?ene, ?aka zaposlene na projektu še zelo pomembno delo, ko bo potrebno napisati podrobno in obširno zaklju?no poro?ilo, ki bo vsebovalo vse zahtevane dokumente, potrdila in priloge.

6. projektni svet

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si