Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Obisk Evropske komisije

Notranjski regijski park sta 12. septembra 2008 obiskali ?lanici Evropske komisije za nadzor napredka pri projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero", ki ga v parku izvajamo ×e dobro leto in pol. Obiska so se udele×ili poleg vseh zaposlenih na projektu LIFE tudi predstavniki projektnih partnerjev (iz Ministrstva za okolje in prostor, In×eniringa za vode, Biotehniške fakultete in Ob?ine Cerknice).
Direktor Notranjskega regijskega parka, Valentin Schein, je vsem prisotnim predstavil park, vodja projekta LIFE, Irena Likar, pa je podrobno po akcijah predstavila poro?ilo o napredku projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero". Predstavnici komisije sta pregledali tudi vso dokumentacijo, vodenje ra?unov in izvajanje ve?jih nakupov. Ugotovili sta, da Notranjski regijski park korektno izvaja vse aktivnosti, na?rtovane v projektu LIFE, in da vse akcije potekajo v skladu s terminskim na?rtom. Po kon?ani predstavitvi parka in projekta ter po pregledu vse dokumentacije, sta si ?lanici komisije z zaposlenimi ogledali še dele projektnega obmo?ja, na katerih potekajo dolo?ene akcije. Pohvalili sta delo parka in izrazili navdušenje nad lepotami in ohranjenostjo narave Notranjskega regijskega parka ter Cerkniškega jezera.

?lanici Evropske komisije med predstavitvijo projekta LIFE

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si