Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Izberi si boži?no drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru

V soboto, 22. decembra 2007 ob 10. uri vabljeni na Dujce.

V Notranjskem regijskem parku bomo v predprazni?nem ?asu v okviru projekta organizirali predboži?no akcijo odstranjevanja borovcev in smre?ic iz prehodnega barja Dujce. Akcija bo potekala v dopoldanskih urah, s pri?etkom ob 10. uri. Dobili se bomo med vasema Lipsenj in Gorenje jezero, kjer bo ob cesti ozna?ba ''Izberi si boži?no drevo'' Vsakemu obiskovalcu bomo podarili smre?ico oziroma borovec, ki bo simbol skupnih prizadevanj za ohranitev narave na presihajo?em Cerkniškem jezeru.

Dujce

LIFE Narava je finan?ni instrument, namenjen ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, ki so v ohranitvenem interesu Evropske unije, skladno s Pti?jo in Habitatno direktivo. Finan?ni instrument LIFE Narava je podpora implementaciji mreže ekoloških obmo?ij Natura 2000 v Evropski uniji. V okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero bomo poskrbeli za odstranitev zarasti na prehodnem barju Dujce. S tem ohranjamo enega najbolj ranljivih življenjski prostorov v Evropi.

Barje Dujce leži na vzhodni strani Cerkniškega polja in s površino približno 1 km2 predstavlja enega izmed najve?jih še ohranjenih prehodnih barij v Sloveniji. Zato je bilo razglašeno kot naravni rezervat. V preteklosti je bilo na potokih v okolici Dujc in na samem prehodnem barju narejenih veliko posegov. Zaradi teh posegov se Dujce danes zaraš?ajo predvsem z borom in smreko. Tako se barje kot življenjski prostor spreminja in izginja, mnoge travniške vrste pa s tem izgubljajo svoje življenjsko okolje.

Mesojedka srednja rosika raste na Dujcah.

Da bi ohranili Dujce bomo z renaturacijo okoliških vodotokov vzpostavili višji nivo talne vode, ki je klju?en za obstoj prehodnih barij. Hkrati pa bomo z odstranjevanjem lesne zarasti na Dujcah prepre?ili njeno vse hitrejše zaraš?anje. Pomembno je ukrepati danes, ko je zarast še nizka in obvladljiva za ro?no odstranjevanje. Hitro ukrepanje je nijno, saj je zaradi ranljivosti in slabe nosilnosti tal strojno odstranjevanje zarasti na Dujcah nemogo?e. Ro?no odstranitev zarasti je najbolj ugodno opraviti v zimskih mesecih, ko bo barje zamrzne. Takrat je manj možnosti za poškodovanje ranljivega življenjskega okolja, omogo?eno je tudi lažje gibanje.

Naj vas ob koncu še enkrat povabimo, da se nam pridružite in polepšate boži?no-novoletne praznike sebi in svoji družini ter naravi na Cerkniškem jezeru.

Dodatne informacije in kontakt:
Ana in Dejan Bordjan,
tel. 05 90 91 612,
mob.tel. 031 347 687
dejan.bordjan@notranjski-park.si,
life.notranjski-park.si

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si