Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in dosežki > E: Ozavešèanje javnosti in objava rezultatov

E: Ozavešèanje javnosti in objava rezultatov
E1: Popularizacija varstva narave in renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera na lokalni in državni ravni

Renaturacija vodotokov na Cerkniškem jezeru je prvi tak projekt v Sloveniji. S pomočjo primerne predstavitve pomena renaturacije in naravnega delovanja vodotokov za območje presihajočega Cerkniškega jezera bo tudi po koncu tega projekta moč nadaljevati z renaturacijami ostalih vodotokov na območju jezera, ki so bili zaradi pretekle agronomske in ekonomske politike močno spremenjeni z namenom, da bi voda z jezera hitreje odtekala in bi se zemljišča hitreje izsušila. Namen popularizacije varstva narave in renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera je pri lokalnem prebivalstvu spremeniti način gledanja na naravo in varovanje le-te ter pridobiti podporo pri izvajanju različnih naravovarstvenih ukrepov (renaturacija vodotokov, odkup zemljišč z namenom trajnega varovanja, pozna košnja itd.). Trajno varstvo nekega območja je namreč možno le ob podpori in sodelovanju ljudi, ki na tem območju živijo.

Udeleženci raziskovalnega tabora "Rakov Škocjan 2007"

Načini, s pomočjo katerih se je obveščalo in osveščalo prebivalstvo:
- izdelava in redno posodabljanje zanimive in poučne spletne strani,
- redno objavljanje člankov in raznih obvestil v lokalnih časopisih (Notranjsko-Kraške novice, Notranjski mozaik),
- priprava mesečnih predstavitev narave na Cerkniškem jezeru ter naravovarstvenih aktivnosti parka na lokalni televizijski postaji TV Oron,
- izdaja šestih številk biltena Novice Notranjskega regijskega parka, z namenom naravovarstvenega ozaveščanja prebivalcev,
- sodelovanje z lokalnimi televizijskimi postajami na regionalnem nivoju (TV Koper),
- objave novic, dogodkov in naravovarstvenih aktivnosti na lokalni radijski postaji (Radio 94 in NTR),
- podajanje informacij preko nacionalnih radijskih postaj (Radio VAL 202, SLO 1, Ognjišče, Kranj, Koper, Maribor, HIT, Zeleni val),
- podajanje informacij preko nacionalne televizijske postaje (TV SLO 1, TV SLO 2).

Komunikacija s prebivalstvom in izobraževanje sta ključna dejavnika pri zaščiti in varovanju naravne dediščine, pomagata pri uspešnem izvajanju akcij in pri trajnostnem razvoju nasploh. Za lokalno in tudi širše prebivalstvo so bila izvedena številna predavanja in vodeni izleti na območje Cerkniškega jezera, prebivalstvo se je redno obveščalo s pomočjo objav v lokalnih časopisih ter na radijski in televizijski postaji, poseben poudarek pa smo namenili mladim, saj je prav od njihovega gledanja na jezero in naravo nasploh najbolj odvisno, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z jezerom.
Izvedene dejavnosti v ta namen:
- izdaja projektne zgibanke, v kateri je predstavljen projekt LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, projektno območje in pomembna naravovarstvena vprašanja,
- postavitev informativnih tabel na vstopnih delih jezera (Gorenje Jezero in Dolenje Jezero),
- priprava učnih listov za učence iz petih različnih tem
- priprava priročnika oziroma navodil za učitelje, s pomočjo katerih lahko učitelji tudi sami uporabljajo učne liste in izvajajo pouk oziroma naravoslovne dneve

Naslovnica prve številke Novic Notranjskega regijskega parka

IZVEDENE AKTIVNOSTI v namen promocije projekta ter varstva narave:
- izvedenih 38 predavanj z naravovarstveno vsebino za lokalno in tudi širšo javnost,
- izvedenih 23 vodenih izletov na Cerkniško jezero za lokalno in širšo javnost, društva in organizacije,
3 večji dogodki za promocijo Cerkniškega jezera in projekta LIFE (podpis pogodbe za projekt LIFE z MOP in projektnimi partnerji, ustanovitev Naravovarstvene mreže šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka in predbožična akcija odstranjevanja lesne zarasti na barju Dujce),
99 tiskanih objav v časopisih in revijah, predvsem pa v lokalnih časopisih (Notranjsko Kraške novice, Notranjski mozaik),
116 objav in prispevkov na radijskih in televizijskih postajah: 81 objav na radijskih postajah, predvsem pa lokalni (Radio 94 in NTR; Val 202, SLO 1, Radio Koper, Zeleni val, Radio Ognjišče, Radio Maribor, Radio HIT, Radio Kranj) ter 35 prispevkov na televizijskih postajah, večinoma na lokalni TV postaji (TV Oron),
90 objav na različnih spletnih straneh, poleg objav na spletni strani projekta LIFE,
64 poslanih vabil in obvestil po elektronski pošti in
- objavljenih 34 plakatov z obvestili, vabili in informacijami za lokalno prebivalstvo.

Poleg tega pa še:
- izdaja projektne zgibanke v 10.000 izvodih, v kateri je predstavljen projekt LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, projektno območje in pomembna naravovarstvena vprašanja,
- izdaja šestih številk biltena Novice Notranjskega regijskega parka,
- postavitev informativnih tabel na vstopnih delih jezera (Gorenje Jezero in Dolenje Jezero),
- priprava učnih listov za učence iz petih različnih tem
- priprava priročnika oziroma navodil za učitelje, s pomočjo katerih lahko učitelji tudi sami uporabljajo učne liste in izvajajo pouk oziroma naravoslovne dneve.

Informativna tabla ob vstopu na jezero

 

Zgibanka o projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero"
E2: Delo z mladimi

Izobraževanje prebivalstva o naravi ter pomenu varovanja in ohranjanja le-te je zelo pomemben del naravovarstvenih aktivnosti, saj so dolgoročni cilji varovanja dosegljivi le v primeru podpore in sodelovanja prebivalstva. Pri tem ima posebno vlogo izobraževanje mladih, saj bodo v prihodnosti prav oni tisti, ki bodo odločali o tem, kaj se bo z naravo in naravno dediščino dogajalo. Preko različnih oblik sodelovanja s šolami in mladimi smo zato mlade učili o naravni dediščini Cerkniškega jezera in njegove okolice in to območje skupaj tudi raziskovali. Želeli smo jih poučiti o naravi in okolju, v katerem živijo. Omogočili smo jim čim bolj neposreden stik z naravo in neposredne izkušnje ter v njih želeli vzbuditi zanimanje za naravo in jih spodbuditi k razmišljanju o njenem pomenu in vlogi naravovarstva. Dobro poznavanje domačega okolja in čim bolj neposreden stik z naravo sta namreč predpogoja za njegovo uspešno ohranjanje in varovanje. Prihodnost sloni na ramenih zanamcev, zato je za trajno varstvo narave ključnega pomena miselnost oziroma odnos mladih ljudi do okolja.
V ta namen je Notranjski regijski park izvajal številne oblike aktivnosti in sodelovanja s šolami in vrtci znotraj parka in iz njegove bližine ter pripravljal vodene izlete za otroke in starše, učence, pa tudi odrasle. Otroke in mladostnike se je seznanjalo o delu in pomenu projekta LIFE ter o pomenu ohranjanja naravne dediščine. Med poletnimi počitnicami so bili organizirani tudi 3 raziskovalni tabori za starejše učence osnovnih šol ter dijake. Izdelani so bili različni učni materiali za učence, njihove učitelje, pa tudi za predšolske otroke.

Neposredne izkušnje so predpogoj za razvoj pozitivnega odnosa do narave

IZVEDENE AKTIVNOSTI v okviru dela z mladimi:
- skupno je bilo izvedenih 163 različnih aktivnosti z otroki v vrtcu, učenci osnovnih in srednjih šol ter študenti, od tega:
- izvedba 48 naravoslovnih dni ter 57 delavnic za otroke in učence iz Mreže šol in vrtcev,
38 predavanj za učence višjih razredov osnovnih šol, srednješolce in študente različnih fakultet,
3 ekskurzije na Cerkniško jezero in v Rakov Škocjan,
- izvedba 3 raziskovalnih taborov za učence osnovnih in srednjih šol, od tega je bila na enem taboru udeležba mednarodna,
- izvedba 14 vodenih izletov na Cerkniško jezero,
- priprava slušnega kviza in slikovnih ugank za osnovnošolce,
- sodelovanje parka z vrtcem pri pripravi prireditve "Po žabjih skokih", poleg tega pa še
- priprava 81 plakatov z iskanimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami za predšolske otroke in učence nižjih razredov osnovnih šol.

Poleg vseh oblik sodelovanja so bili izdelani različni učni materiali, ki so dostopni tudi na spletnih straneh projekta LIFE:
učna gradiva, v katerih so s pomočjo slik in krajših spremnih besedil razložena določena dejstva (Ljubljanica, reka sedmerih imen, Notranjski regijski park, Prehranjevalni spleti, Žive meje in Travniki na Cerkniškem jezeru),
urniki in šolski koledar z motivi iz Notranjskega regijskega parka,
pobarvanke in različne naloge za predšolske otroke,
didaktična igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru"

Delavnica "Nastavljanje pasti za talne živali" v Begunjah

 

Naravoslovni dan na Cerkniškem jezeru

 

Primer učnega lista

 

Primer plakata za "razredna opazovanja" prihoda ptic selivk

 

Mladi raziskovalci, udeleženci raziskovalnega tabora "Rakov Škocjan 2009"
E3: Spletna stran projekta

Z namenom ozaveščanja in predstavitve projekta ter območja Cerkniškega jezera je bila v prvem letu izvajanja projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero" izdelana spletna stran projekta (http://life.notranjski-park.si/), na kateri je na kratko predstavljen projekt, namen ter cilji in opravljeno delo v okviru projekta. Spletno stran se redno posodablja.
Informacije na spletni strani obsegajo:
- predstavitev presihajočega Cerkniškega jezera,
- predstavitev programa LIFE Narava,
- predstavitev značilnosti projektnega območja – njegove zgodovine, habitatnih tipov, flore in favne,
- predstavitev opravljenih aktivnosti, rezultatov in zaključkov.

Svetovni splet je danes eden vodilnih medijev, ki je dostopen večini prebivalstva in kot tak učinkovito orodje za obveščanje in prenos informacij. Za promocijo spletne strani so bili uporabljeni ostali mediji, v katerih smo objavljali naslov spletne strani projekta.

E4: Bilten o projektnih aktivnostih in varstvu narave

V času trajanja projekta LIFE je Notranjski regijski park vsake pol leta izdal novo številko biltena, v katerem so bili predstavljeni cilji in načrti za nadaljnje delo ter potek dela na projektu. Izdanih je bilo 6 številk biltena (vsaka v 6000 izvodih), ki so bile razdeljene vsem gospodinjstvom v Občini Cerknica, izobraževalnim ustanovam, vključenim v Mrežo šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka ter še drugim inštitucijam ter posameznikom, ki so kakorkoli sodelovali pri projektu. Namen biltena Novice Notranjskega regijskega parka je bil ljudem približati naravo, ki jih obdaja in katere vrednosti se ljudje na žalost premalo ali pa celo sploh ne zavedajo.

Naslovnica 6. številke biltena "Novice Notranjskega regijskega parka"
E5: Potujoča razstava o presihajočem Cerkniškem jezeru in o projektu renaturacije vodotokov v okviru projekta LIFE

Potujoča fotografska razstava "Cerkniško jezero – ogledalo sveta" je širši javnosti predstavila bogato geološko in biološko vrednost tega izjemnega presihajočega jezera ter projekt LIFE.
Razstava obsega preko 100 fotografij, ki prikazujejo pestro pokrajino ter naravno in geološko dediščino tega območja. 20 fotografij je opremljenih s spremnim besedilom o projektu LIFE in aktivnostih v okviru tega projekta.
S postavitvijo potujoče razstave "Cerkniško jezero – ogledalo sveta" v različnih krajih po Sloveniji bo dosežena pomembna promocija Cerkniškega jezera in projekta LIFE, dostopna širši javnosti.

Razstava je bila do sedaj na ogled v sedmih krajih po Sloveniji:
- Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni (13.5. – 27.5.2009 )
- ploščad pred Kulturnim domom v Cerknici (24.6. – 2.7.2009)
- Tehniški muzej Bistra (3.7. – 20.7.2009)
- Živalski vrt Ljubljana (21.7. – 24.8.2009)
- ploščad pred Kosovelovim domom v Sežani (25.8. – 2.9.2009)
- grad Snežnik (3.9. – 13.10.2009)
- Oddelek za biologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (13.10.2009 – 31.10.2009)

Utrinek z razstave na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni

 

Primer razstavnega panoja...
E6: Zgoščenka - Naravna bogastva Cerkniškega jezera in njegove okolice

Zgoščenka je še en način promocije Cerkniškega jezera in aktivnosti v okviru projekta LIFE. V njej je v besedi in sliki podrobno predstavljena naravna dediščina Cerkniškega jezera in pomen njenega varovanja ter nameni, cilji in akcije projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero". Namen zgoščenke je pripomoči k ozaveščanju prebivalstva in ga vzpodbuditi k sodelovanju pri varovanju narave.

E7: Vodnik o rastlinah Cerkniškega jezera

V vodniku z naslovom "Cvet skrivnosti" bo predstavljenih 150 značilnih, ogroženih ali kako drugače zanimivih rastlinskih vrst, ki uspevajo na območju Cerkniškega jezera. Vodnik bo ljudem približal rastlinski svet tega dela Slovenije, ki ga zaznamuje pestrost barv, oblik in ekoloških zahtev. Vodnik bo s kratkimi opisi in zgovornimi fotografijami uporabniku omogočal prepoznavanje rastlinskih vrst na sprehodu po Cerkniškem jezeru in njegovi okolici ter nudil vpogled v vrstno raznolikost rastlin tega območja.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si