Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in dosežki > D: Povratno upravljanje

D: Povratno upravljanje
D1: Nakup mehanizacije za košnjo, spravilo sena in mulčanje

Za vzdrževanje močvirnih travnikov je potrebna pozna košnja, ki omogoči pticam kot je na primer kosec, da speljejo svoje mladiče. Obenem pa le redna košnja preprečuje zaraščanje teh travnikov in zagotavlja njihov obstoj.
Zaradi majhne nosilnosti takih tipov tal, mora imeti traktor majhno maso, hkrati pa mora biti dovolj zmogljiv, da zmore pokositi gosto travinjo.

Traktor, primeren za košnjo mokrotnih travnikov.
D2: Nakup terenskega vozila

Za vršenje projektnih nalog je bil potreben nakup terenskega vozila, saj je večji del projektnega območja težko dostopnega. Terensko vozilo bo v Notranjskem regijskem parku služilo svojemu namenu tudi po zaključku tega projekta.

Terensko vozilo za težje dostopne terene...
D3: Košnja poplavnih travnikov na območju Cerkniškega jezera

Po zaključenem projektu LIFE "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji", ki ga je vodilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, je imel Notranjski regijski park na območju Cerkniškega jezera v lasti 130 ha travnikov primernih za gnezdenje kosca in drugih travniških vrst ptic. Zaraščanje zaradi opuščanja tradicionalne rabe tal ogroža obstoj teh travnikov, zato je redna in pozna košnja bistvenega pomena za njihovo varovanje.

Po koncu projekta LIFE "Presihajoče Cerkniško jezero" bo Notranjski regijski park lastnik preko 420 ha zemljišč, kar predstavlja 17 % površine celotnega območja Cerkniškega jezera. Vsa zemljišča v lasti Parka so in bodo namenjena trajnemu varstvu habitatov, živalskih in rastlinskih vrst ter naravne dediščine.

V letu 2007 se je pokosilo 36,4 ha zemljišč, ki so bila v okviru projekta LIFE "Presihajoče Cerkniško jezero" kupljena do začetka avgusta 2007. V letu 2008 je bilo pokošenih 95 ha zemljišč, v letu 2009 pa zaradi izredno nizkega in dalj časa trajajočega vodostaja več kot 300 ha.
Košnja tako obsežnih površin je časovno in telesno zelo zahtevna naloga, vendar edina pot k trajnemu varstvu teh občutljivih ter edinstvenih življenjskih prostorov in s tem njihovih prebivalcev.
Predvsem zaradi pozne košnje je seno z močvirnih travnikov primerno le za steljo. Kljub temu so kmetje s področja jezera odvozili večino pokošene travinje.

Košnja mokrotnih travnikov na jezeru...
D4: Mulčanje grmišč na obrobju Cerkniškega jezera

Zaradi opuščanja tradicionalne kmetijske rabe, se travniki v zadnjih letih pospešeno zaraščajo. Grmišča se z roba Cerkniškega jezera širijo v njegovo notranjost in s tem zmanjšujejo površine travnikov, ki sicer omogočajo življenje toliko različnim rastlinam in živalim. Travniki so pomemben prostor tudi za gnezdenje in iskanje hrane za različne vrste ptic (npr. kosec in rumena pastirica). Da bi zaustavili zaraščanje travnikov z lesnimi rastlinami, je potrebno tudi mulčanje grmičevja, v naslednjih letih pa nato redna košnja.

Mulčali smo jeseni in pozimi, po zaključku gnezdenja ptic.

Novembra 2007 se je pričelo z ročnim odstranjevanjem dreves na obrobju, ki je bilo nedostopno za težko mehanizacijo. Z motorno žago se je očistilo približno 0,5 ha zemljišč. V istem letu se je najelo 16 ha zemljišč, ki se nahajajo znotraj območja, predvidenega za mulčanje in pripravilo načrt izvedbe mulčanja. V letu 2008 se je z mulčanjem pričelo avgusta, grmičevje je bilo odstranjeno na 20 ha zemljišč. Do konca leta 2009 se bo očistilo še dodatnih 5 ha površin.
Mulčanje je prvi korak k varovanju travniških površin, naslednji korak pa je redna košnja, s katero bomo na teh območjih nadaljevali tudi po koncu projekta.

Mulčanje grmovja v Retju...

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si