Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in dosežki > A: Pripravljalna dejanja, priprava naèrtov upravljanja in/ali akcijskih naèrtov

A: Pripravljalna dejanja, priprava naèrtov upravljanja in/ali akcijskih naèrtov
A1: Botanična conacija na območju presihajočega Cerkniškega jezera in Načrt upravljanja

Notranjski regijski park je v sodelovanju z Oddelkom za biologijo ljubljanske Biotehniške fakultete izvedel kartiranje habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera.

Habitatni tip je rastlinska in živalska združba, ki se v povezavi oziroma pod vplivom neživih dejavnikov razvije na določenem območju. Karta habitatnih tipov nam pokaže, kje so ti razviti in je osnova za naravovarstveno delo v prihodnosti.

Habitatne tipe, ki smo jih popisali na območju Cerkniškega jezera, natančno prikazuje Karta habitatnih tipov, ki je priložena v PDF formatu spodaj. V enakem formatu je priložena tudi Legenda h karti habitatnih tipov.

Izgled Karte habitatnih tipov
Priloena dokumentacija:
Karta habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera

 

Priloena dokumentacija:
Legenda h Karti habitatnih tipov

Načrt upravljanja temelji na poznavanju narave in družbe na projektnem območju in je osnova prostorskega načrtovanja ter rabe naravnih virov na območju.

V kratkem obsega:

- OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTNEM OBMOČJU
• geografska lega, meja območja in velikost 
• pravni status območja
• upravljavske osnove (veljavni prostorski akti ter sektorski načrti za območje)
• parcelna struktura in lastništvo
- FIZIČNE ZNAČILNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA
• klimatske značilnosti
• oblikovanost površja in matična kamnina
• tla
• hidrologija
- EKOLOŠKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA
• habitatni tipi
• rastlinske in živalske vrste
- DRUŽBENOEKONOMSKE ZNAČILNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA
• dejavnosti znotraj projektnega območja
- PRETEKLI RAZVOJ PROJEKTNEGA OBMOČJA
• spremenjen vodni režim Cerkniškega jezera in njegove posledice
• negativne posledice nekdanjih posegov
• vpliv nekdanjih posegov na habitatne tipe in vrste
- VARSTVENE CILJE, USMERITVE IN UKREPE
• varstveni cilji
• grožnje ugodnemu ohranitvenemu stanju habitatnih tipov in vrst
• konkretne usmeritve in ukrepi za doseganje varstvenih ciljev
• SWOT analiza
- IZVEDBA VARSTVENEGA NAČRTA
• opredelitev nalog, nosilcev in finančnih virov za izvedbo varstvenega načrta
• spremljanje izvajanja nalog za izvedbo načrta varstva

A2: Preučitev območja nekdanjih in današnjih strug vodotokov

Strokovnjaki podjetja Inženiring za vode d.o.o. so s sondiranjem preučili preko 100 ha veliko območje na Cerkniškem polju in natančno določili lego nekdanjih strug vodotokov. Za uspešno obnovo meandrov pa je bilo potrebno preučiti tudi ozemlje današnjih strug. Na rezultatih njihovega dela bodo temeljile izvedbe renaturacij vodotokov na projektnem območju. Njihove raziskave so bile tudi osnova za preučevanje in modeliranje odtoka vode s projektnega območja.

Nekdanje in sedanje struge vodotokov na območju Cerkniškega jezera

 

Geodetske izmere...
A3: Geološko sondiranje in preučevanje vzorcev

S sondiranjem smo dobili podatke o tipu in količini materiala, ki zapolnjuje nekdanje struge vodotokov. Ti podatki so temelj za renaturacijo vodotokov, saj kažejo na to, kje začeti z obnovo stare struge in kako globoko je potrebno kopati.

A4 Projekt renaturacije vodotokov

Ena pomembnejših akcij projekta je izdelava projektne dokumentacije za renaturacijo nekdanjih strug vodotokov na območju Cerkniškega jezera ter poskusna renaturacija 500 m dolgih odsekov Goriškega Brežička in Tresenca. Rečni zavoji oziroma meandri  vodotokov so bili izravnani v prvi polovici prejšnjega stoletja z namenom izsušitve močvirnih travnikov.

Regulirana struga Goriškega Brežička

V preteklosti so se uveljavljale različne težnje po izsuševanju poplavljenih ali občasno poplavljenih zemljišč. Leta 1921 je Vodna zadruga izvedla znižanje ponorov, razširitev in znižanje podzemeljske struge, regulacijo Stržena ter izgradnjo odvodnih jarkov. Z delnimi regulacijami Žirovniščice (2000 m), Lipsenjščice (1074 m), Tresenca (1146 m) in Goriškega Brežička (1143 m) so osuševali močvirni svet. Uredili so osuševalne jarke pri Lipsenju (758 m), struga Stržena pa je bila izravnana s prekopom pri Ključih (534 m).
Vse to je vodilo k omilitvi večjih poplav, srednje in visoke vode so pričele hitreje odtekati, znižal se je nivo talne vode na močvirnem območju in vrstna sestava vlažnih travnikov se je spremenila.

Tresenec v zgornjem toku

Obnova strug, po katerih so vodotoki na ozemlju Cerkniškega jezera tekli v preteklosti, je za to območje bistvenega pomena, saj bo povzročila počasnejše odtekanje vode s površine. Na ta način se bo nivo talne vode dvignil in pomagal vzdrževati značilne in ogrožene življenjske prostore na tem območju.

Podjetje Inženiring za vode d.o.o. je izdelalo projektno dokumentacijo, ki temelji na pregledu stanja na terenu in preučitvi poteka strug vodotokov pred regulacijskimi posegi. Na začetku projekta so potekale geodetske izmere širšega območja vodotokov (Akcija A2), geološke in hidrološke raziskave (Akcija A3) ter kartiranje habitatnih tipov (Akcija A1). V projektno dokumentacijo je vključenih približno 14 km strug vodotokov na območju Cerkniškega jezera.

Zaradi izredno ugodnih vremenskih razmer je bila poskusna renaturacija Goriškega Brežička in Tresenca v letu 2009 izvedena v večjem obsegu od predvidenega po projektu.

A5: Akcijski načrt obnove vodotokov na območju Cerkniškega jezera

Notranjski regijski park je tekom projekta LIFE 06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" izdelal Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. Ta načrt vključuje zgodovinski pregled upodobitev Cerkniškega jezera na starih zemljevidih, pregled pomembnejših del o Cerkniškem jezeru, ideje, študije in načrte možnih posegov na območju jezera, dejansko izvedene posege, spremenjen vodni režim, ki danes vlada na jezeru ter projekt renaturacije, ki obsega izvedbo ter časovni in finančni plan obnovitvenih del.

Celotni dokument si lahko preberete v priloženi datoteki.

Priloena dokumentacija:
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si