Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Namen in cilji

Namen in cilji

Namen projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« je na Cerkniškem jezeru zagotoviti ugodne pogoje za ohranitev in zaščito ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. Dejavniki, ki ogrožajo biotsko pestrost na projektnem območju so predvsem spremenjene struge vodotokov, opuščanje košnje in pomanjkljivo poznavanje narave ter pomena varovanja in ohranjanje le-te. Naš cilj je, da bi z zastavljenimi naravovarstvenimi akcijami te grožnje do največje možne mere omilili oziroma odpravili.

Predvidene rešitve za zmanjšanje ali odpravo groženj:

1.  Obnova strug vodotokov

Na delih vodotokov Goriški Brežiček in Tresenec bomo izvedli poskusno renaturacijo in s tem struge vrnili v stare meandre. Izkušnje iz poteka poskusne renaturacije bodo v pomoč pri renaturaciji vseh ostalih vodotokov na območju Cerkniškega jezera v naslednjih letih. Obnova nekdanjih strug bo prispevala k dvigu nivoja talne vode in daljšemu zadrževanju vode na Cerkniškem jezeru.

Tresenec v zgornjem toku

2.  Botanično coniranje

Na Cerkniškem jezeru je veliko ogroženih habitatov. V okviru projekta LIFE bomo popisali habitatne tipe na območju Cerkniškega jezera in izdelali podrobno karto habitatnih tipov, ki bo osnova za pripravo Načrta upravljanja ter za obnovo strug vodotokov.

Pri popisovanju habitatnih tipov

3.  Izdelava načrta upravljanja

Načrt upravljanja bo služil kot podlaga za urejanje projektnega območja in bo usmerjen v ohranjanje naravnih in kulturnih znamenitosti Cerkniškega jezera in okolice.

Cerkniško jezero

4.  Upravljanje z zemljišči

V okviru projekta bomo odkupili 250 ha zemljišč, ki bodo namenjena trajnemu varovanju naravne in kulturne krajine. Upravljanje z zemljišči vključuje odkup, pozno košnjo ter odstranjevanje lesne zarasti.

Pozna, naravi prijazna, košnja

5.  Popularizacija projekta in izobraževanje mladih o pomenu varstva narave

Velik del naših naporov bomo posvetili tudi izobraževanju. V prvi vrsti se bomo osredotočili na šolske otroke in mladino, saj bo v prihodnosti prav od njihovega odnosa do jezera in narave odvisno, kako se bo s tem območjem upravljalo. O delu na projektu bomo obveščali tako lokalno kakor tudi širšo javnost.

Neposrednja izkušnja je zelo pomembna za razvijanje pozitivnega odnosa do narave.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si