Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in doseŇĺki > E: OzaveŇ°√®anje javnosti in objava rezultatov

E: OzaveŇ°√®anje javnosti in objava rezultatov
E1: Popularizacija varstva narave in renaturacije vodotokov na obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera na lokalni in drŇĺavni ravni

Renaturacija vodotokov na Cerkniškem jezeru je prvi tak projekt v Sloveniji. S pomo√®jo primerne predstavitve pomena renaturacije in naravnega delovanja vodotokov za obmo√®je presihajo√®ega Cerkniškega jezera bo tudi po koncu tega projekta mo√® nadaljevati z renaturacijami ostalih vodotokov na obmo√®ju jezera, ki so bili zaradi pretekle agronomske in ekonomske politike mo√®no spremenjeni z namenom, da bi voda z jezera hitreje odtekala in bi se zemljiš√®a hitreje izsušila. Namen popularizacije varstva narave in renaturacije vodotokov na obmo√®ju Cerkniškega jezera je pri lokalnem prebivalstvu spremeniti na√®in gledanja na naravo in varovanje le-te ter pridobiti podporo pri izvajanju razli√®nih naravovarstvenih ukrepov (renaturacija vodotokov, odkup zemljiš√® z namenom trajnega varovanja, pozna košnja itd.). Trajno varstvo nekega obmo√®ja je namre√® moŇĺno le ob podpori in sodelovanju ljudi, ki na tem obmo√®ju Ňĺivijo.

UdeleŇĺenci raziskovalnega tabora "Rakov ҆kocjan 2007"

Na√®ini, s pomo√®jo katerih se je obveš√®alo in osveš√®alo prebivalstvo:
- izdelava in redno posodabljanje zanimive in pou√®ne spletne strani,
- redno objavljanje √®lankov in raznih obvestil v lokalnih √®asopisih (Notranjsko-Kraške novice, Notranjski mozaik),
- priprava mese√®nih predstavitev narave na Cerkniškem jezeru ter naravovarstvenih aktivnosti parka na lokalni televizijski postaji TV Oron,
- izdaja šestih številk biltena Novice Notranjskega regijskega parka, z namenom naravovarstvenega ozaveš√®anja prebivalcev,
- sodelovanje z lokalnimi televizijskimi postajami na regionalnem nivoju (TV Koper),
- objave novic, dogodkov in naravovarstvenih aktivnosti na lokalni radijski postaji (Radio 94 in NTR),
- podajanje informacij preko nacionalnih radijskih postaj (Radio VAL 202, SLO 1, Ognjiš√®e, Kranj, Koper, Maribor, HIT, Zeleni val),
- podajanje informacij preko nacionalne televizijske postaje (TV SLO 1, TV SLO 2).

Komunikacija s prebivalstvom in izobraŇĺevanje sta klju√®na dejavnika pri zaš√®iti in varovanju naravne dediš√®ine, pomagata pri uspešnem izvajanju akcij in pri trajnostnem razvoju nasploh. Za lokalno in tudi širše prebivalstvo so bila izvedena številna predavanja in vodeni izleti na obmo√®je Cerkniškega jezera, prebivalstvo se je redno obveš√®alo s pomo√®jo objav v lokalnih √®asopisih ter na radijski in televizijski postaji, poseben poudarek pa smo namenili mladim, saj je prav od njihovega gledanja na jezero in naravo nasploh najbolj odvisno, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z jezerom.
Izvedene dejavnosti v ta namen:
- izdaja projektne zgibanke, v kateri je predstavljen projekt LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero, projektno obmo√®je in pomembna naravovarstvena vprašanja,
- postavitev informativnih tabel na vstopnih delih jezera (Gorenje Jezero in Dolenje Jezero),
- priprava u√®nih listov za u√®ence iz petih razli√®nih tem
- priprava priro√®nika oziroma navodil za u√®itelje, s pomo√®jo katerih lahko u√®itelji tudi sami uporabljajo u√®ne liste in izvajajo pouk oziroma naravoslovne dneve

Naslovnica prve Ň°tevilke Novic Notranjskega regijskega parka

IZVEDENE AKTIVNOSTI v namen promocije projekta ter varstva narave:
- izvedenih 38 predavanj z naravovarstveno vsebino za lokalno in tudi širšo javnost,
- izvedenih 23 vodenih izletov na Cerkniško jezero za lokalno in širšo javnost, društva in organizacije,
3 ve√®ji dogodki za promocijo Cerkniškega jezera in projekta LIFE (podpis pogodbe za projekt LIFE z MOP in projektnimi partnerji, ustanovitev Naravovarstvene mreŇĺe šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka in predboŇĺi√®na akcija odstranjevanja lesne zarasti na barju Dujce),
99 tiskanih objav v √®asopisih in revijah, predvsem pa v lokalnih √®asopisih (Notranjsko Kraške novice, Notranjski mozaik),
116 objav in prispevkov na radijskih in televizijskih postajah: 81 objav na radijskih postajah, predvsem pa lokalni (Radio 94 in NTR; Val 202, SLO 1, Radio Koper, Zeleni val, Radio Ognjiš√®e, Radio Maribor, Radio HIT, Radio Kranj) ter 35 prispevkov na televizijskih postajah, ve√®inoma na lokalni TV postaji (TV Oron),
90 objav na razliènih spletnih straneh, poleg objav na spletni strani projekta LIFE,
64 poslanih vabil in obvestil po elektronski pošti in
- objavljenih 34 plakatov z obvestili, vabili in informacijami za lokalno prebivalstvo.

Poleg tega pa še:
- izdaja projektne zgibanke v 10.000 izvodih, v kateri je predstavljen projekt LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero, projektno obmo√®je in pomembna naravovarstvena vprašanja,
- izdaja šestih številk biltena Novice Notranjskega regijskega parka,
- postavitev informativnih tabel na vstopnih delih jezera (Gorenje Jezero in Dolenje Jezero),
- priprava u√®nih listov za u√®ence iz petih razli√®nih tem
- priprava priro√®nika oziroma navodil za u√®itelje, s pomo√®jo katerih lahko u√®itelji tudi sami uporabljajo u√®ne liste in izvajajo pouk oziroma naravoslovne dneve.

Informativna tabla ob vstopu na jezero

 

Zgibanka o projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo√®e CerkniŇ°ko jezero"
E2: Delo z mladimi

IzobraŇĺevanje prebivalstva o naravi ter pomenu varovanja in ohranjanja le-te je zelo pomemben del naravovarstvenih aktivnosti, saj so dolgoro√®ni cilji varovanja dosegljivi le v primeru podpore in sodelovanja prebivalstva. Pri tem ima posebno vlogo izobraŇĺevanje mladih, saj bodo v prihodnosti prav oni tisti, ki bodo odlo√®ali o tem, kaj se bo z naravo in naravno dediš√®ino dogajalo. Preko razli√®nih oblik sodelovanja s šolami in mladimi smo zato mlade u√®ili o naravni dediš√®ini Cerkniškega jezera in njegove okolice in to obmo√®je skupaj tudi raziskovali. ŇĹeleli smo jih pou√®iti o naravi in okolju, v katerem Ňĺivijo. Omogo√®ili smo jim √®im bolj neposreden stik z naravo in neposredne izkušnje ter v njih Ňĺeleli vzbuditi zanimanje za naravo in jih spodbuditi k razmišljanju o njenem pomenu in vlogi naravovarstva. Dobro poznavanje doma√®ega okolja in √®im bolj neposreden stik z naravo sta namre√® predpogoja za njegovo uspešno ohranjanje in varovanje. Prihodnost sloni na ramenih zanamcev, zato je za trajno varstvo narave klju√®nega pomena miselnost oziroma odnos mladih ljudi do okolja.
V ta namen je Notranjski regijski park izvajal številne oblike aktivnosti in sodelovanja s šolami in vrtci znotraj parka in iz njegove bliŇĺine ter pripravljal vodene izlete za otroke in starše, u√®ence, pa tudi odrasle. Otroke in mladostnike se je seznanjalo o delu in pomenu projekta LIFE ter o pomenu ohranjanja naravne dediš√®ine. Med poletnimi po√®itnicami so bili organizirani tudi 3 raziskovalni tabori za starejše u√®ence osnovnih šol ter dijake. Izdelani so bili razli√®ni u√®ni materiali za u√®ence, njihove u√®itelje, pa tudi za predšolske otroke.

Neposredne izkuŇ°nje so predpogoj za razvoj pozitivnega odnosa do narave

IZVEDENE AKTIVNOSTI v okviru dela z mladimi:
- skupno je bilo izvedenih 163 razli√®nih aktivnosti z otroki v vrtcu, u√®enci osnovnih in srednjih šol ter študenti, od tega:
- izvedba 48 naravoslovnih dni ter 57 delavnic za otroke in u√®ence iz MreŇĺe šol in vrtcev,
38 predavanj za u√®ence višjih razredov osnovnih šol, srednješolce in študente razli√®nih fakultet,
3 ekskurzije na Cerkniško jezero in v Rakov Škocjan,
- izvedba 3 raziskovalnih taborov za u√®ence osnovnih in srednjih šol, od tega je bila na enem taboru udeleŇĺba mednarodna,
- izvedba 14 vodenih izletov na Cerkniško jezero,
- priprava slušnega kviza in slikovnih ugank za osnovnošolce,
- sodelovanje parka z vrtcem pri pripravi prireditve "Po Ňĺabjih skokih", poleg tega pa še
- priprava 81 plakatov z iskanimi Ňĺivalskimi ali rastlinskimi vrstami za predšolske otroke in u√®ence niŇĺjih razredov osnovnih šol.

Poleg vseh oblik sodelovanja so bili izdelani razli√®ni u√®ni materiali, ki so dostopni tudi na spletnih straneh projekta LIFE:
u√®na gradiva, v katerih so s pomo√®jo slik in krajših spremnih besedil razloŇĺena dolo√®ena dejstva (Ljubljanica, reka sedmerih imen, Notranjski regijski park, Prehranjevalni spleti, ŇĹive meje in Travniki na Cerkniškem jezeru),
urniki in šolski koledar z motivi iz Notranjskega regijskega parka,
pobarvanke in razli√®ne naloge za predšolske otroke,
didakti√®na igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru"

Delavnica "Nastavljanje pasti za talne Ňĺivali" v Begunjah

 

Naravoslovni dan na CerkniŇ°kem jezeru

 

Primer uènega lista

 

Primer plakata za "razredna opazovanja" prihoda ptic selivk

 

Mladi raziskovalci, udeleŇĺenci raziskovalnega tabora "Rakov ҆kocjan 2009"
E3: Spletna stran projekta

Z namenom ozaveš√®anja in predstavitve projekta ter obmo√®ja Cerkniškega jezera je bila v prvem letu izvajanja projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero" izdelana spletna stran projekta (http://life.notranjski-park.si/), na kateri je na kratko predstavljen projekt, namen ter cilji in opravljeno delo v okviru projekta. Spletno stran se redno posodablja.
Informacije na spletni strani obsegajo:
- predstavitev presihajo√®ega Cerkniškega jezera,
- predstavitev programa LIFE Narava,
- predstavitev zna√®ilnosti projektnega obmo√®ja – njegove zgodovine, habitatnih tipov, flore in favne,
- predstavitev opravljenih aktivnosti, rezultatov in zaklju√®kov.

Svetovni splet je danes eden vodilnih medijev, ki je dostopen ve√®ini prebivalstva in kot tak u√®inkovito orodje za obveš√®anje in prenos informacij. Za promocijo spletne strani so bili uporabljeni ostali mediji, v katerih smo objavljali naslov spletne strani projekta.

E4: Bilten o projektnih aktivnostih in varstvu narave

V √®asu trajanja projekta LIFE je Notranjski regijski park vsake pol leta izdal novo številko biltena, v katerem so bili predstavljeni cilji in na√®rti za nadaljnje delo ter potek dela na projektu. Izdanih je bilo 6 številk biltena (vsaka v 6000 izvodih), ki so bile razdeljene vsem gospodinjstvom v Ob√®ini Cerknica, izobraŇĺevalnim ustanovam, vklju√®enim v MreŇĺo šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka ter še drugim inštitucijam ter posameznikom, ki so kakorkoli sodelovali pri projektu. Namen biltena Novice Notranjskega regijskega parka je bil ljudem pribliŇĺati naravo, ki jih obdaja in katere vrednosti se ljudje na Ňĺalost premalo ali pa celo sploh ne zavedajo.

Naslovnica 6. Ň°tevilke biltena "Novice Notranjskega regijskega parka"
E5: Potujo√®a razstava o presihajo√®em CerkniŇ°kem jezeru in o projektu renaturacije vodotokov v okviru projekta LIFE

Potujo√®a fotografska razstava "Cerkniško jezero – ogledalo sveta" je širši javnosti predstavila bogato geološko in biološko vrednost tega izjemnega presihajo√®ega jezera ter projekt LIFE.
Razstava obsega preko 100 fotografij, ki prikazujejo pestro pokrajino ter naravno in geološko dediš√®ino tega obmo√®ja. 20 fotografij je opremljenih s spremnim besedilom o projektu LIFE in aktivnostih v okviru tega projekta.
S postavitvijo potujo√®e razstave "Cerkniško jezero – ogledalo sveta" v razli√®nih krajih po Sloveniji bo doseŇĺena pomembna promocija Cerkniškega jezera in projekta LIFE, dostopna širši javnosti.

Razstava je bila do sedaj na ogled v sedmih krajih po Sloveniji:
- Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni (13.5. – 27.5.2009 )
- ploš√®ad pred Kulturnim domom v Cerknici (24.6. – 2.7.2009)
- Tehniški muzej Bistra (3.7. – 20.7.2009)
- ŇĹivalski vrt Ljubljana (21.7. – 24.8.2009)
- ploš√®ad pred Kosovelovim domom v SeŇĺani (25.8. – 2.9.2009)
- grad SneŇĺnik (3.9. – 13.10.2009)
- Oddelek za biologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (13.10.2009 – 31.10.2009)

Utrinek z razstave na InŇ°titutu za raziskovanje krasa v Postojni

 

Primer razstavnega panoja...
E6: ZgoŇ°√®enka - Naravna bogastva CerkniŇ°kega jezera in njegove okolice

Zgoš√®enka je še en na√®in promocije Cerkniškega jezera in aktivnosti v okviru projekta LIFE. V njej je v besedi in sliki podrobno predstavljena naravna dediš√®ina Cerkniškega jezera in pomen njenega varovanja ter nameni, cilji in akcije projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo√®e Cerkniško jezero". Namen zgoš√®enke je pripomo√®i k ozaveš√®anju prebivalstva in ga vzpodbuditi k sodelovanju pri varovanju narave.

E7: Vodnik o rastlinah CerkniŇ°kega jezera

V vodniku z naslovom "Cvet skrivnosti" bo predstavljenih 150 zna√®ilnih, ogroŇĺenih ali kako druga√®e zanimivih rastlinskih vrst, ki uspevajo na obmo√®ju Cerkniškega jezera. Vodnik bo ljudem pribliŇĺal rastlinski svet tega dela Slovenije, ki ga zaznamuje pestrost barv, oblik in ekoloških zahtev. Vodnik bo s kratkimi opisi in zgovornimi fotografijami uporabniku omogo√®al prepoznavanje rastlinskih vrst na sprehodu po Cerkniškem jezeru in njegovi okolici ter nudil vpogled v vrstno raznolikost rastlin tega obmo√®ja.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si