Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in doseŇĺki > D: Povratno upravljanje

D: Povratno upravljanje
D1: Nakup mehanizacije za koŇ°njo, spravilo sena in mul√®anje

Za vzdrŇĺevanje mo√®virnih travnikov je potrebna pozna košnja, ki omogo√®i pticam kot je na primer kosec, da speljejo svoje mladi√®e. Obenem pa le redna košnja prepre√®uje zaraš√®anje teh travnikov in zagotavlja njihov obstoj.
Zaradi majhne nosilnosti takih tipov tal, mora imeti traktor majhno maso, hkrati pa mora biti dovolj zmogljiv, da zmore pokositi gosto travinjo.

Traktor, primeren za koŇ°njo mokrotnih travnikov.
D2: Nakup terenskega vozila

Za vršenje projektnih nalog je bil potreben nakup terenskega vozila, saj je ve√®ji del projektnega obmo√®ja teŇĺko dostopnega. Terensko vozilo bo v Notranjskem regijskem parku sluŇĺilo svojemu namenu tudi po zaklju√®ku tega projekta.

Terensko vozilo za teŇĺje dostopne terene...
D3: KoŇ°nja poplavnih travnikov na obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera

Po zaklju√®enem projektu LIFE "Vzpostavitev dolgoro√®nega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji", ki ga je vodilo Društvo za opazovanje in prou√®evanje ptic Slovenije, je imel Notranjski regijski park na obmo√®ju Cerkniškega jezera v lasti 130 ha travnikov primernih za gnezdenje kosca in drugih travniških vrst ptic. Zaraš√®anje zaradi opuš√®anja tradicionalne rabe tal ogroŇĺa obstoj teh travnikov, zato je redna in pozna košnja bistvenega pomena za njihovo varovanje.

Po koncu projekta LIFE "Presihajo√®e Cerkniško jezero" bo Notranjski regijski park lastnik preko 420 ha zemljiš√®, kar predstavlja 17 % površine celotnega obmo√®ja Cerkniškega jezera. Vsa zemljiš√®a v lasti Parka so in bodo namenjena trajnemu varstvu habitatov, Ňĺivalskih in rastlinskih vrst ter naravne dediš√®ine.

V letu 2007 se je pokosilo 36,4 ha zemljiš√®, ki so bila v okviru projekta LIFE "Presihajo√®e Cerkniško jezero" kupljena do za√®etka avgusta 2007. V letu 2008 je bilo pokošenih 95 ha zemljiš√®, v letu 2009 pa zaradi izredno nizkega in dalj √®asa trajajo√®ega vodostaja ve√® kot 300 ha.
Košnja tako obseŇĺnih površin je √®asovno in telesno zelo zahtevna naloga, vendar edina pot k trajnemu varstvu teh ob√®utljivih ter edinstvenih Ňĺivljenjskih prostorov in s tem njihovih prebivalcev.
Predvsem zaradi pozne košnje je seno z mo√®virnih travnikov primerno le za steljo. Kljub temu so kmetje s podro√®ja jezera odvozili ve√®ino pokošene travinje.

KoŇ°nja mokrotnih travnikov na jezeru...
D4: Mul√®anje grmiŇ°√® na obrobju CerkniŇ°kega jezera

Zaradi opuš√®anja tradicionalne kmetijske rabe, se travniki v zadnjih letih pospešeno zaraš√®ajo. Grmiš√®a se z roba Cerkniškega jezera širijo v njegovo notranjost in s tem zmanjšujejo površine travnikov, ki sicer omogo√®ajo Ňĺivljenje toliko razli√®nim rastlinam in Ňĺivalim. Travniki so pomemben prostor tudi za gnezdenje in iskanje hrane za razli√®ne vrste ptic (npr. kosec in rumena pastirica). Da bi zaustavili zaraš√®anje travnikov z lesnimi rastlinami, je potrebno tudi mul√®anje grmi√®evja, v naslednjih letih pa nato redna košnja.

Mulèali smo jeseni in pozimi, po zakljuèku gnezdenja ptic.

Novembra 2007 se je pri√®elo z ro√®nim odstranjevanjem dreves na obrobju, ki je bilo nedostopno za teŇĺko mehanizacijo. Z motorno Ňĺago se je o√®istilo pribliŇĺno 0,5 ha zemljiš√®. V istem letu se je najelo 16 ha zemljiš√®, ki se nahajajo znotraj obmo√®ja, predvidenega za mul√®anje in pripravilo na√®rt izvedbe mul√®anja. V letu 2008 se je z mul√®anjem pri√®elo avgusta, grmi√®evje je bilo odstranjeno na 20 ha zemljiš√®. Do konca leta 2009 se bo o√®istilo še dodatnih 5 ha površin.
Mul√®anje je prvi korak k varovanju travniških površin, naslednji korak pa je redna košnja, s katero bomo na teh obmo√®jih nadaljevali tudi po koncu projekta.

Mulèanje grmovja v Retju...

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si