Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in doseŇĺki > C: Nepovratno upravljanje

C: Nepovratno upravljanje
C1: ZaŇ°√®ita barja Dujce pred zaraŇ°√®anjem s smreko in borom

Bazi√®na barja so eden od Ňĺivljenjskih prostorov z izjemnim pomenom za posebej prilagojene rastline in Ňĺivali. Zaradi svoje ob√®utljivosti in redkosti so taka barja na spisku habitatov, na podlagi katerih se dolo√®ijo obmo√®ja Natura 2000.
Dujce so eno najve√®jih barij v Sloveniji, vendar se to obmo√®je v zadnjih letih pospešeno zaraš√®a. Glavni razlog za zaraš√®anje je predvsem niŇĺji nivo talne vode, ki je posledica regulacije potoka Goriški BreŇĺi√®ek. Zaradi majhne nosilnosti barjanskih tal je strojno odstranjevanje zarasti nemogo√®e, zato je delo potrebno opravljati ro√®no. Cilj te akcije je odstraniti zarast smreke in bora, z namenom ohranitve barja ter ponovne vzpostavitve gnezdenja kozice (Gallinago gallinago) in velikega škurha (Numenius arquata) na Dujcah.
 
Decembra 2007 je Notranjski regijski park izvedel odmevno predboŇĺi√®no akcijo odstranjevanja borovcev in smre√®ic na barju Dujce.  Akcije ''Izberi si boŇĺi√®no drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru'' se je udeleŇĺilo skoraj 100 udeleŇĺencev, ki so o√®istili 1,5 ha zaraš√®ene površine na Dujcah. V letu 2008 se je o√®istilo 15 ha površin, v letu 2009 pa še 2 ha površin.

UdeleŇĺenca akcije "Izberi si boŇĺi√®no drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na CerkniŇ°kem jezeru" pri delu...
C2: Renaturacija potoka GoriŇ°ki BreŇĺi√®ek

Obnova nekdanje struge Goriškega BreŇĺi√®ka se je pri√®ela v avgustu 2009, ko je dlje √®asa trajajo√®a suša omogo√®ila dostop ustrezne mehanizacije do stare struge. Renaturacijo smo izvedli na pribliŇĺno 500 m dolgem odseku v zgornjem toku ter 200 m v spodnjem toku, pred izlivom v Lipsenjš√®ico. Dela so bila s tem celo preseŇĺena od predvidenih po projektu.
Obnova nekdanjih meandrov Goriškega BreŇĺi√®ka je bistvenega pomena za vzdrŇĺevanje barja na Dujcah, saj ta potok napaja barje v √®asu, ko jezero presahne.

Regulirana struga GoriŇ°kega BreŇĺi√®ka

 

Obnavljanje stare struge GoriŇ°kega BreŇĺi√®ka

 

Obnovljena stara struga GoriŇ°kega BreŇĺi√¶ka v spodnjem toku
C3: Renaturacija potoka Tresenec

S poskusno renaturacijo tega potoka Ňĺelimo dvigniti nivo talne vode in s tem omogo√®iti obnovo barja v smeri proti Zadnjemu kraju ter pridobiti izkušnje za izvedbo obseŇĺne renaturacije StrŇĺena pri √ąrnih mlakah in Belem bregu. Tresenec je edini površinski vodotok na obmo√®ju Cerkniškega jezera, ki se nikoli ne presuši in je tako izjemnega pomena za vodne Ňĺivali ter vodno in obreŇĺno rastlinstvo.

Obnova nekdanje struge Tresenca je bila izvedena avgusta 2009 na dolŇĺini 650 m od izvira v smeri proti poŇĺiralnikom Leviš√®a.

Tresenec v zgornjem toku

 

Ob obnovljeni stari strugi Tresenca...

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si