Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in doseŇĺki > A: Pripravljalna dejanja, priprava na√®rtov upravljanja in/ali akcijskih na√®rtov

A: Pripravljalna dejanja, priprava naèrtov upravljanja in/ali akcijskih naèrtov
A1: Botani√®na conacija na obmo√®ju presihajo√®ega CerkniŇ°kega jezera in Na√®rt upravljanja

Notranjski regijski park je v sodelovanju z Oddelkom za biologijo ljubljanske Biotehniške fakultete izvedel kartiranje habitatnih tipov na obmo√®ju Cerkniškega jezera.

Habitatni tip je rastlinska in Ňĺivalska zdruŇĺba, ki se v povezavi oziroma pod vplivom neŇĺivih dejavnikov razvije na dolo√®enem obmo√®ju. Karta habitatnih tipov nam pokaŇĺe, kje so ti razviti in je osnova za naravovarstveno delo v prihodnosti.

Habitatne tipe, ki smo jih popisali na obmo√®ju Cerkniškega jezera, natan√®no prikazuje Karta habitatnih tipov, ki je priloŇĺena v PDF formatu spodaj. V enakem formatu je priloŇĺena tudi Legenda h karti habitatnih tipov.

Izgled Karte habitatnih tipov
Priloěena dokumentacija:
Karta habitatnih tipov na obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera

 

Priloěena dokumentacija:
Legenda h Karti habitatnih tipov

Na√®rt upravljanja temelji na poznavanju narave in druŇĺbe na projektnem obmo√®ju in je osnova prostorskega na√®rtovanja ter rabe naravnih virov na obmo√®ju.

V kratkem obsega:

- OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTNEM OBMO√ąJU
• geografska lega, meja obmo√®ja in velikost 
• pravni status obmo√®ja
• upravljavske osnove (veljavni prostorski akti ter sektorski na√®rti za obmo√®je)
• parcelna struktura in lastništvo
- FIZI√ąNE ZNA√ąILNOSTI PROJEKTNEGA OBMO√ąJA
• klimatske zna√®ilnosti
• oblikovanost površja in mati√®na kamnina
• tla
• hidrologija
- EKOLOŠKE IN BIOLOŠKE ZNA√ąILNOSTI PROJEKTNEGA OBMO√ąJA
• habitatni tipi
• rastlinske in Ňĺivalske vrste
- DRUŇĹBENOEKONOMSKE ZNA√ąILNOSTI PROJEKTNEGA OBMO√ąJA
• dejavnosti znotraj projektnega obmo√®ja
- PRETEKLI RAZVOJ PROJEKTNEGA OBMO√ąJA
• spremenjen vodni reŇĺim Cerkniškega jezera in njegove posledice
• negativne posledice nekdanjih posegov
• vpliv nekdanjih posegov na habitatne tipe in vrste
- VARSTVENE CILJE, USMERITVE IN UKREPE
• varstveni cilji
• groŇĺnje ugodnemu ohranitvenemu stanju habitatnih tipov in vrst
• konkretne usmeritve in ukrepi za doseganje varstvenih ciljev
• SWOT analiza
- IZVEDBA VARSTVENEGA NA√ąRTA
• opredelitev nalog, nosilcev in finan√®nih virov za izvedbo varstvenega na√®rta
• spremljanje izvajanja nalog za izvedbo na√®rta varstva

A2: Preu√®itev obmo√®ja nekdanjih in danaŇ°njih strug vodotokov

Strokovnjaki podjetja InŇĺeniring za vode d.o.o. so s sondiranjem preu√®ili preko 100 ha veliko obmo√®je na Cerkniškem polju in natan√®no dolo√®ili lego nekdanjih strug vodotokov. Za uspešno obnovo meandrov pa je bilo potrebno preu√®iti tudi ozemlje današnjih strug. Na rezultatih njihovega dela bodo temeljile izvedbe renaturacij vodotokov na projektnem obmo√®ju. Njihove raziskave so bile tudi osnova za preu√®evanje in modeliranje odtoka vode s projektnega obmo√®ja.

Nekdanje in sedanje struge vodotokov na obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera

 

Geodetske izmere...
A3: GeoloŇ°ko sondiranje in preu√®evanje vzorcev

S sondiranjem smo dobili podatke o tipu in koli√®ini materiala, ki zapolnjuje nekdanje struge vodotokov. Ti podatki so temelj za renaturacijo vodotokov, saj kaŇĺejo na to, kje za√®eti z obnovo stare struge in kako globoko je potrebno kopati.

A4 Projekt renaturacije vodotokov

Ena pomembnejših akcij projekta je izdelava projektne dokumentacije za renaturacijo nekdanjih strug vodotokov na obmo√®ju Cerkniškega jezera ter poskusna renaturacija 500 m dolgih odsekov Goriškega BreŇĺi√®ka in Tresenca. Re√®ni zavoji oziroma meandri  vodotokov so bili izravnani v prvi polovici prejšnjega stoletja z namenom izsušitve mo√®virnih travnikov.

Regulirana struga GoriŇ°kega BreŇĺi√®ka

V preteklosti so se uveljavljale razli√®ne teŇĺnje po izsuševanju poplavljenih ali ob√®asno poplavljenih zemljiš√®. Leta 1921 je Vodna zadruga izvedla zniŇĺanje ponorov, razširitev in zniŇĺanje podzemeljske struge, regulacijo StrŇĺena ter izgradnjo odvodnih jarkov. Z delnimi regulacijami ŇĹirovniš√®ice (2000 m), Lipsenjš√®ice (1074 m), Tresenca (1146 m) in Goriškega BreŇĺi√®ka (1143 m) so osuševali mo√®virni svet. Uredili so osuševalne jarke pri Lipsenju (758 m), struga StrŇĺena pa je bila izravnana s prekopom pri Klju√®ih (534 m).
Vse to je vodilo k omilitvi ve√®jih poplav, srednje in visoke vode so pri√®ele hitreje odtekati, zniŇĺal se je nivo talne vode na mo√®virnem obmo√®ju in vrstna sestava vlaŇĺnih travnikov se je spremenila.

Tresenec v zgornjem toku

Obnova strug, po katerih so vodotoki na ozemlju Cerkniškega jezera tekli v preteklosti, je za to obmo√®je bistvenega pomena, saj bo povzro√®ila po√®asnejše odtekanje vode s površine. Na ta na√®in se bo nivo talne vode dvignil in pomagal vzdrŇĺevati zna√®ilne in ogroŇĺene Ňĺivljenjske prostore na tem obmo√®ju.

Podjetje InŇĺeniring za vode d.o.o. je izdelalo projektno dokumentacijo, ki temelji na pregledu stanja na terenu in preu√®itvi poteka strug vodotokov pred regulacijskimi posegi. Na za√®etku projekta so potekale geodetske izmere širšega obmo√®ja vodotokov (Akcija A2), geološke in hidrološke raziskave (Akcija A3) ter kartiranje habitatnih tipov (Akcija A1). V projektno dokumentacijo je vklju√®enih pribliŇĺno 14 km strug vodotokov na obmo√®ju Cerkniškega jezera.

Zaradi izredno ugodnih vremenskih razmer je bila poskusna renaturacija Goriškega BreŇĺi√®ka in Tresenca v letu 2009 izvedena v ve√®jem obsegu od predvidenega po projektu.

A5: Akcijski na√®rt obnove vodotokov na obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera

Notranjski regijski park je tekom projekta LIFE 06/NAT/SLO/000069 "Presihajo√®e Cerkniško jezero" izdelal Akcijski plan renaturacije vodotokov na obmo√®ju Cerkniškega jezera. Ta na√®rt vklju√®uje zgodovinski pregled upodobitev Cerkniškega jezera na starih zemljevidih, pregled pomembnejših del o Cerkniškem jezeru, ideje, študije in na√®rte moŇĺnih posegov na obmo√®ju jezera, dejansko izvedene posege, spremenjen vodni reŇĺim, ki danes vlada na jezeru ter projekt renaturacije, ki obsega izvedbo ter √®asovni in finan√®ni plan obnovitvenih del.

Celotni dokument si lahko preberete v priloŇĺeni datoteki.

Priloěena dokumentacija:
Akcijski plan renaturacije vodotokov na obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si