Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > GroĹžnje

GroĹžnje

V projektu smo se osredotoèili na tri glavne groĹžnje, ki ogroĹžajo naravo Cerkniškega jezera.

Spremenjen vodni reĹžim

Spremenjen vodni reĹžim na Cerkniškem jezeru je posledica posegov v vodotoke ter poĹžiralne in ponorne jame. S temi ukrepi so v preteklosti Ĺželeli izsušiti moèvirnata obmoèja in tako poveèati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišĂ¨. Spremenjen vodni reĹžim se kaĹže kot niĹžji in krajši vodostaj jezera ter nepredvidljivo nihanje vodne gladine, kar neugodno vpliva na številne rastlinske in Ĺživalske vrste ter njihove habitate.

 

Regulirana struga Goriťkega BreŞièka
Opuťèanje koťnje

Z izrazitim opušĂ¨anjem kmetovanja na Cerkniškem polju se je zmanjšalo tudi obdelovanje in košnja zemljišĂ¨, kar je privedlo do zarašĂ¨anja mokrotnih travnikov in s tem izgubo primernega Ĺživljenjskega prostora za številne ogroĹžene Ĺživali in rastline.

Obmoèja, kjer talna voda ni tako visoka in so poplave redkejše, se zarašĂ¨ajo z visokim steblikovjem in lesnimi rastlinami. Obmoèja, ki pa so redno poplavljena, se zarašĂ¨ajo s trstièjem. S tem se spreminja Ĺživljenjsko okolje mnogih ogroĹženih vrst ptic, metuljev in rastlin. OgroĹžena pa so tudi redka Ĺživljenjska okolja, kot je bazièno nizko barje Dujce.

Svetovno ogroĹženi kosec (Crex crex)
Pomanjkljivo poznavanje narave ter pomena naravovarstva

Pomanjkljivo poznavanje naravne dedišĂ¨ine ter pomena varovanja in ohranjanja narave med prebivalci ima lahko za posledico neprimeren odnos do narave in njenega varovanja. Na drugi strani pa pozitiven odnos zagotavlja podporo in sodelovanje lokalnega prebivalstva pri izvajanju naravovarstvenih aktivnosti in trajnostnem razvoju obmoèja nasploh. Pri tem ima pomembno vlogo izobraĹževanje mladih, saj bodo v prihodnosti ravno oni tisti, ki bodo odloèali o usodi narave.

VoĹžnja med poĹžiralniki v ReĹĄetu kot primer neprimernega ravnanja

To so tri glavne groĹžnje, ki jih poskušamo s številnimi akcijami v tem projektu odpravljati.

Neposredna izkuĹĄnja z Ĺživalmi

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmoèje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si