Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Namen in cilji

Namen in cilji

Namen projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajo√®e Cerkniško jezero« je na Cerkniškem jezeru zagotoviti ugodne pogoje za ohranitev in zaš√®ito ogroŇĺenih Ňĺivalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. Dejavniki, ki ogroŇĺajo biotsko pestrost na projektnem obmo√®ju so predvsem spremenjene struge vodotokov, opuš√®anje košnje in pomanjkljivo poznavanje narave ter pomena varovanja in ohranjanje le-te. Naš cilj je, da bi z zastavljenimi naravovarstvenimi akcijami te groŇĺnje do najve√®je moŇĺne mere omilili oziroma odpravili.

Predvidene reŇ°itve za zmanjŇ°anje ali odpravo groŇĺenj:

1.  Obnova strug vodotokov

Na delih vodotokov Goriški BreŇĺi√®ek in Tresenec bomo izvedli poskusno renaturacijo in s tem struge vrnili v stare meandre. Izkušnje iz poteka poskusne renaturacije bodo v pomo√® pri renaturaciji vseh ostalih vodotokov na obmo√®ju Cerkniškega jezera v naslednjih letih. Obnova nekdanjih strug bo prispevala k dvigu nivoja talne vode in daljšemu zadrŇĺevanju vode na Cerkniškem jezeru.

Tresenec v zgornjem toku

2.  Botani√®no coniranje

Na Cerkniškem jezeru je veliko ogroŇĺenih habitatov. V okviru projekta LIFE bomo popisali habitatne tipe na obmo√®ju Cerkniškega jezera in izdelali podrobno karto habitatnih tipov, ki bo osnova za pripravo Na√®rta upravljanja ter za obnovo strug vodotokov.

Pri popisovanju habitatnih tipov

3.  Izdelava na√®rta upravljanja

Na√®rt upravljanja bo sluŇĺil kot podlaga za urejanje projektnega obmo√®ja in bo usmerjen v ohranjanje naravnih in kulturnih znamenitosti Cerkniškega jezera in okolice.

CerkniŇ°ko jezero

4.  Upravljanje z zemljiš√®i

V okviru projekta bomo odkupili 250 ha zemljiš√®, ki bodo namenjena trajnemu varovanju naravne in kulturne krajine. Upravljanje z zemljiš√®i vklju√®uje odkup, pozno košnjo ter odstranjevanje lesne zarasti.

Pozna, naravi prijazna, koŇ°nja

5.  Popularizacija projekta in izobraŇĺevanje mladih o pomenu varstva narave

Velik del naših naporov bomo posvetili tudi izobraŇĺevanju. V prvi vrsti se bomo osredoto√®ili na šolske otroke in mladino, saj bo v prihodnosti prav od njihovega odnosa do jezera in narave odvisno, kako se bo s tem obmo√®jem upravljalo. O delu na projektu bomo obveš√®ali tako lokalno kakor tudi širšo javnost.

Neposrednja izkuŇ°nja je zelo pomembna za razvijanje pozitivnega odnosa do narave.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si