Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Povzetek projekta

Povzetek projekta

Za Cerkniško jezero je najbolj znaèilno njegovo presihanje, zaradi èesar so se na jezeru izoblikovale posebne naravne razmere, ki omogoèajo veliko raznolikost rastlin in Ĺživali ter njihovih habitatov. V preteklosti so ljudje poskušali jezero preoblikovati in podrediti v svojo korist. Tako sta bili v prejšnjem stoletju prisotni tako ideja o njegovi stalni ojezeritvi kot ideja o izsušitvi. Izvedenih je bilo veliko posegov v vodotoke in ponorne jame Cerkniškega jezera, ki imajo za posledico spremenjen vodni reĹžim.
Dejavniki, ki ogroĹžajo biotsko pestrost na projektnem obmoèju so poleg spremenjenih strug vodotokov tudi opušĂ¨anje košnje in pomanjkljivo poznavanje narave. Da bi te groĹžnje odpravili, v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 "Presihajoèe Cerkniško jezero" izvajamo številne naravovarstvene akcije, s katerimi skušamo zagotoviti ugodne pogoje za gnezditev ogroĹženih vrst ptic, za Ĺživljenje dvoĹživk, metuljev in drugih Ĺživali ter za ohranjanje njihovih habitatov. S projektom vzpodbujamo prijaznejši odnos ljudi do narave in njene biotske raznovrstnosti ter tako pomembno prispevamo k uèinkovitejšemu varstvu narave na tem obmoèju.

Mladi raziskovalki, udeleĹženki raziskovalnega tabora, z mentorico

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmoèje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si